Notulen jaarvergadering

terug naar overzicht

Dinsdag, 5 april 2022

Notulen ALV 23 februari 2022, Locatie wijkcentrum de Schalmei te Nijmegen

Aanwezig: 4 bestuursleden,13 leden
Afwezig mk. 6 leden
Afwezig zk. 1 lid

1. Voorzitter heet iedereen welkom en opent de vergadering.
De voorzitter heeft de volgende mededelingen:
• Samenwerking diverse HSV’s Nijmegen.
Zoals al eerder vermeld lopen er gesprekken tussen verschillende verenigingen om een plan
van aanpak te maken met bettrekking tot een beter beheer van de Nijmeegse wateren. Door
corona (of men verschuilt zich hierachter) worden afspraken steeds geannuleerd en ver
vooruitgeschoven. Ook het missen van de juiste krachten binnen b.v. de federatie (sinds kort
Rinus Robaard aangesteld) zorgt voor vertraging.
Aangezien het echt een project van de lange adem gaat worden en er op dit moment nog
geen alternatieven zijn een uitvraag gedaan bij de federatie om subsidie te kunnen krijgen,
eventueel in samenwerking met de gemeente, om voor de korte termijn de vijver van NBO
wel aan te gaan pakken. Er is een inventarisatie gemaakt om 14 visplaatsen aan te pakken die
moeilijk begaanbaar zijn en of die op het punt staan om onbegaanbaar te worden. Reactie
hierop vanuit de federatie is nog niet gekomen.

• Facebookpagina.
Binnenkort zal er een facebookpagina van NBO de lucht in gaan. We willen meegaan met de
tijd en op die manier proberen aandacht te geven aan onze mooie vereniging en mensen van
informatie te voorzien. Hier kunnen dan ook diverse zaken op geplaatst worden zoals
wedstrijduitslagen, jeugd activiteiten, nieuwtjes vanuit de vereniging enzovoorts.
• Op 30 maart staat er een afspraak gepland met clustermanager Toos Smulders van de
Honinghoeve. Hierin zullen afspraken gemaakt gaan worden over het beheer van een sleutel
van hun hekwerk en een mogelijke samenwerking voor de toekomst.

2. Op de notulen van de vorige vergadering zijn geen op- of aanmerkingen. Richard vraagt of de
notulen van de vergadering eerder verstuurd kunnen worden dan zo kort voor de nieuwe
vergadering. Afgesproken is dat deze notulen na 6 tot 8 weken vanaf de datum van vandaag
verstuurd gaan worden.
3. Inkomende stukken: Voorbeeld statuten via Sportvisserij Nederland.

4. Verder zijn nauwelijks inkomende of uitgaande stukken, behalve reguliere mutaties zoals
Naw, telefoon, en Emailgegevens

5. Jos Teelen geeft aan de kascontrole te hebben gedaan samen met de niet aanwezige Hein
Jansen. Er bleek een bedrag van 500 euro te zijn verdwenen, maar deze zijn door een
foutieve boeking ergens anders weer terug gekomen. Uiteindelijk bleek dus alles te kloppen.
6. Secretaris/penningmeester Charles geeft uitleg over het financieel jaarverslag. Daarna gaat
het jaarverslag ter inzage rond aan de leden. Martin vraagt naar een openstaand bedrag bij
Hertog Hengelsport. Charles legt uit dat het een bedrag is uit een eerder boekjaar wat Hertog
nog aan onze vereniging moet betalen.

7. De voorzitter Bas wordt herkiesbaar gesteld volgens het rooster van aftreden. Er zijn geen
tegenkandidaten, de secretaris Charles heeft Bas Boersma per acclamatie benoemd als
Voorzitter waarna de vergadering hem feliciteert.

8. Charles legt uit dat er een wetswijziging is die de vereniging verplicht om statuten op te
nemen. We hebben binnen de vereniging al statuten, echter zijn deze niet wetsgeldig
doordat ze niet notarieel zijn vastgelegd. Het bestuur heeft vanuit de federatie
voorbeeldstatuten gekregen welke aangepast gaan worden naar de behoeftes van de
vereniging. Deze statuten zullen aan de leden ter inzage worden aangeboden en hier kan in
een volgende vergadering over gestemd worden of er wijzigingen plaats moeten vinden.

9. Er volgt een pauze van 25 minuten.

10. Namens de wedstrijdcommissie vertellen Willy en Marinus dat de huidige vastgestelde
plaatsen aangepast gaan worden. De oude plaats 1 komt weer terug, omdat er een sleutel
van de honinghoeve beschikbaar is. Voor de plaatsen die nu nog moeilijk begaanbaar zijn
wordt gekeken of er naast deze plaatsen mogelijkheden zijn. De wedstrijdcommissie bepaald
hoe zij dit gaan doen.

11. Martin geeft aan dat hij de schoonmaakdag gaat organiseren en wel op 26 maart. Richard
geeft aan dat dit in verband met het broedseizoen te laat is. Hierop ontstaat een kleine
discussie waarna besloten wordt dat er 2 dagen gepland gaan worden, 12 maart en 26
maart. Op 12 maart zullen er snoeiwerkzaamheden gedaan worden en worden de aanwezige
mogelijke broedplaatsen verwijderd. Op 26 maart zal er schoongemaakt gaan worden.
Martin regelt het laten ophalen van het afval op beide dagen.

12. Bas geeft aan het punt van het aantal wedstrijden en/of het aantal afvallers wederom
bespreekbaar te willen maken. Na een discussie wordt er gestemd waarbij besloten wordt
dat de competitie van het huidige jaar 4 afvalwedstrijden gaat hebben en dat de competitie
van volgend jaar nog maar uit 9 wedstrijden bestaat met 3 afvalwedstrijden. Richard vraagt
of er dan gekeken kan worden naar extra vrije wedstrijden. Voorzitter Bas geeft aan dat dit
een goed idee is en dat hier zeker naar gekeken gaat worden. Verder wordt er nog het aantal
topsets ter sprake gebracht welke na stemming van 2 naar 3 extra topsets gaat. En als laatste
punt wordt de regel van de maximale hengellengte van ongeveer 9,5 meter aangepast in
vrije hengellengte. De regel dat hengel + snoer maximaal 11,5 meter mag zijn blijft
gehandhaafd. Na overleg wordt er tevens voor de competitie afgesproken dat de plaatsen 13
en 14 voortaan vak C en hun zelf wegen in plaats van de plaatsen 20 en 21.

13. Geen ingekomen extra agendapunten, dus leeg gebleven.

14. Rondvraag:
Martin vraagt of we in verband met het milieu kunstaas moeten verbieden. Aangezien
kunstaas aan strenge regels moet voldoen lijkt dit niet nodig.
Vincent vraagt aandacht voor de jeugdactiviteiten en doet een beroep op de leden om weer
zoveel mogelijk hulp tijdens deze activiteiten.
Lieke vraagt of de benaming van de competitie, de koningscompetitie, niet aangepast moet
worden. Er doen nu al 2 dames mee en wie weet in de toekomst nog wel meer. Lieke geeft
aan dat vissen geen typische mannensport is en vind ‘koning’ dan ook geen juiste term meer
voor de competitie. Vanuit de leden is er begrip en er gaat nagedacht worden over een
andere benaming.

15. De voorzitter overhandigd aan de oud-voorzitter Richard een presentje en een bos bloemen
en bedankt hem voor zijn inzet als voorzitter voor de vereniging. De afgetrede Herman krijgt
ook een presentje en een bos bloemen voor zijn inzet als wedstrijdcommissaris. De huldiging
van de jubilaris van Jan vindt niet plaats, omdat Jan afwezig is.

16. Sluiting: Bas sluit de vergadering om 22,40 uur onder dankzegging van alle aanwezigen, voor
hun positieve inbreng

Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons Cookie beleid

Accepteer cookies